Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Passion Canyon
Michiel VAN DER LANS
15 impasse des Peupliers
05500
Saint Laurent du Cros

Artikel 1

Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Wij of ons: De gebruikers van deze voorwaarden handelend onder de naam Michiel VAN DER LANS, Passion Canyon; Opdrachtgever: degene die opdracht heeft gegeven tot het organiseren van of in wiens naam wij een training, trainingsondersteuning of evenement organiseert;

Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een training, trainingsondersteuning of evenement organiseert;

Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons levert;

Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier.

Artikel 2

Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de wederpartij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3

Aanbiedingen en offertes

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen. Dit geld ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst

1. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

5. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan door ons georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers moeten zich terdege bewust zijn dat deelname aan onze activiteiten inspanning kan vergen. Alle deelnemers moeten lichamelijk en geestelijk gezond zijn en in staat zijn om de lichamelijke en geestelijke inspanningen van onze activiteiten aan te kunnen.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

8. Opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5

Wijzigingen in de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk, hetzij op andere wijze – die leiden tot door ons niet in de offerte opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6

Betaling

1. De door ons vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ons op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien zulks in de overeenkomst is bepaald, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen prijs te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met tenminste 50% van de overeengekomen totaalprijs. Het voorschot moet binnen 14 dagen na de factuurdatum zijn voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot tijdig te betalen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn te annuleren. De door ons gemaakte kosten zullen alsdan aan, de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom. Dit met een minimum van € 75,00

7. Wijziging reissom en BTW. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten en verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. Ook als de BTW?heffingen wijzigen, worden de reissommen dienovereenkomstig aangepast. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, aan de klant worden doorberekend.

Artikel 7

Eigendomsvoorbehoud

1. Indien en voor zover wij zaken leveren, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen. Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel derden verplicht ons hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 8

Klachten

1. Klachten met betrekking tot de door ons georganiseerde trainingen, trainingsondersteuning of evenementen dienen binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan ons te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

3. Het indienen van reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

Artikel 9

Annulering

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit is 5% van het totaalbedrag verschuldigd. Tot drie weken voor aanvang van de activiteit is 25% van het totaalbedrag verschuldigd. Tot twee weken voor aanvang van de activiteit is 50% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering na twee weken voor aanvang kan niet meer tot restitutie over gegaan worden en is 100% van het totale bedrag verschuldigd.

2. Indien de overeenkomst tussentijds door ons wordt opgezegd, zullen wij in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10

Opschorting en ontbinding

1. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

1. Indien wij aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Wij stellen de deelnemers in kennis van de condities aan deelname aan het gekozen programma en stellen hen op de hoogte van de aard en de risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen.

3. Iedere deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de door opdrachtgever aangeboden activiteiten. Canyoning is een bergsport, dat houdt in dat ongelukken slecht kunnen aflopen. Ook een gids kan niet ieder ongeluk uitsluiten. U kunt uitglijden en een been of een arm breken, hetzij erger. Dwz overlijden. Wilt u dit risico niet nemen, ga dan vooral niet mee !


4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Ook indien deze in verband met de aard van het project niet altijd onder hun controle is.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondergeschikten of andere personen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

6. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik van onze materialen en hulpmiddelen, alsmede voor de schade voortvloeiende uit het gebruik van andere materialen en hulpmiddelen.

7. De opdrachtgever vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven van de condities door deelnemers. Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor door hem / haar veroorzaakte schade aan accommodaties, goederen en personen.

8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. Voor het geval enige gebeurtenis buiten de werking van de hiervoor genoemde leden valt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst waartoe de aanspraak op schadevergoeding is gebaseerd.

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld ons of de door ons ingeschakelde personen.

Artikel 12

Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever aan ons verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13

Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons zich ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15

Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door ons verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Wij behouden het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16

Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met ons, medewerkers van ons of van ondernemingen waarop wij ter uitvoering van deze overeenkomst beroep hebben gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 17

Geschillen

1. De rechter in onze vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18

Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te bezichtigen op het kantoor van Passion Canyon, 15 impasse des Peupliers, 05500 in Saint Laurent du Cros of online te vinden op de website.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Ondersteund door WordPress